متن و ترجمه Lyrics سلام ! خوش اومدی ! توی این وبلاگ هر شعر و معنی آهنگ انگلیسی زبان که بخوای گذاشته میشه ! http://lyrics1994.mihanblog.com 2018-03-16T23:56:10+01:00 text/html 2013-08-09T11:35:02+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ birthday - selena gomez http://lyrics1994.mihanblog.com/post/15 <p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></span></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Every night's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر شب تولد منه</font></span></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">They don't know, so it's okay</font></span></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اونا نمیدونن ، پس عیب نداره</font></span></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that it's my birthday</font></span></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">(Jazz it up)</span></strong></div></span></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">حالشو ببر</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">(Jazz it up)</font></span></strong></div></strong></p><p align="center"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">حالشو ببر</font></span></strong></div><strong style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Happy as can be</span></strong></div></span></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">میتونیم به عنوان مثال خوشحال باشیم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Falling into you, falling into me (so yummy)</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">من عاشق تو میشم ، تو عاشق من میشی ، (خیلی لذیذه)</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">How do you do, come and meet the queen, cake and cream</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">چطور انجامش میدی، بیا و ملکه رو ملاقات کن ، کیک و خامه&nbsp;</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></p><p align="center"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><strong style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;">Tell 'em that is my birthday</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Tell 'em that is my birthday</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Tell 'em that is my birthday</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">When I party like that</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Every night's my birthday</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">They don't know, so it's okay</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Tell 'em that it's my birthday</span></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: left;"><strong style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">When I party like that</span></strong></div><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><font face="Tahoma" size="2"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Tahoma" size="2">(Jazz it up)&nbsp;</font></strong></div></font><font face="Tahoma" size="2"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Tahoma" size="2">(Jazz it up)</font></strong></div></font><div style="text-align: left;"><br></div><font face="Tahoma" size="2"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Tahoma" size="2">Feeling fine and free</font></strong></div></font></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">احساس خوب و رهایی دارم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Crashing into you, crashing into me (so yummy)</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">تو به من میخوری ، من به تومیخورم (خیلی لذیذ)</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">It's all I wanna do, come and dance with me, pretty please</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">همه کاری که میخوام بکنم اینه، بیا با من برقص، یه جای زیبا</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></p><p align="center"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Every night's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر شب تولد منه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">They don't know, so it's okay</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اونا نمیدونن ، پس عیب نداره</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that it's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Tell 'em that is my birthday</span></strong></div></span></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Every night's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر شب تولد منه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">They don't know, so it's okay</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اونا نمیدونن ، پس عیب نداره</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that it's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</span></strong></div></span></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></p><p align="center"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن</font></span></strong></p><p align="center"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><strong style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">(Party life, baby)</span></strong></div></span></font></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">زندگی به سبک پارتیه ، عزیزم</font></span></strong></p><p align="center"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Every night's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر شب تولد منه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">They don't know, so it's okay</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اونا نمیدونن ، پس عیب نداره</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that it's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></p><p align="center"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that is my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Every night's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر شب تولد منه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">They don't know, so it's okay</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اونا نمیدونن ، پس عیب نداره</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tell 'em that it's my birthday</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون بگو که تولدمه</font></span></strong></div><strong><div style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">When I party like that</font></span></strong></div></strong></p><p align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">وقتی که این مدلی جشن میگیرم<br></font></span><br></span></strong></p> text/html 2013-08-09T11:00:44+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ Ke$ha Crazy Kids http://lyrics1994.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">Hello, wherever you are,</font></span><span lang="EN"><font face="Times New Roman"><o:p></o:p></font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر جا که هستی سلام</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Are you dancing on the dance floor,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">داری توی زمین رقص میرقصی؟</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Or drinking by the bar?</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">یا توی بار نوشیدنی میخوری؟</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tonight we do it big,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">امشب ما میترکونیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And shine like stars,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و مثل ستاره ها میدرخشیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">We don't give a f</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">k,</span></font></font></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">به هیچی اهمیت نمیدیم</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">'Cause that's just who we are.</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">چون ما فقط همین جوری هستیم</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And we are, we are,</font></span></div></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم ، ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We are, we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">The crazy kids, them crazy,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Them crazy kids.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">از اون دیوونه ها</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We are, we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم، ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">The crazy kids, we are the,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بچه های دیوونه ای هستیم</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">We are the crazy people.</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">ما ادم های دیوونه ای هستیم</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">I see ya in the club,</font></span></div></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">من شماهارو توی کلاب دیدم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Showin' Ke$ha love, think,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">که به کشا ابراز علاقه میکردین</font></span></div><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">Trippin' on them b</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">hes,</span></font></font></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">به اونایی که ازم متنفرن</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">That be hatin' catch a dub.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">پشت پا نمیزنم حالشونو ناجور جا میارم</font></span></div><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><span lang="EN" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Chuckin' deuces,</font></span></div></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">ادم های حال به هم زن</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Ya'll hatin's useless,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">تنفر شما بی فایده است</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">It's such a nuisance.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">مثل یه دردسر میمونه</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Ya'll chickens,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">همتون جوجه این!!!</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Keep your two cents.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">برین دو سنتی هاتون نگه دارین!</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And keep your dollars,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">دلاراتونو نگه دارین</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">Keep your loot.</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">چپاولتونو حفظ کنین</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">I'm fresher than that Gucci,</font></span></div></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">من از اون گوچی پوش ها رو مد ترم!</font></span></div><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">Them boys, they want my c</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">ie,</span></font></font></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اون پسرایی که منو میخوان</font></span></div><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">I say nope, I'm no h</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">chie,</span></font></font></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بهشون جواب رد میدم،من بی بندو بار نیستم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Your homegirl hatin',</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هم خونه ات از این کار متنفره</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">I say who she?</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">من میگم: اون کیه؟</span></div></span><span lang="EN"><div style="text-align: left;"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">Ke$ha don't give two f</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">ks,</span></font></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">کشا اصلا اهمیت نمیده</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">I came to start the ruckus,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">من اومدم که جنجال به پا کنم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And ya wanna party with us,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و تو میخوای با چشن بگیری</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">'Cause we</font></span><font face="Times New Roman">’re<span lang="EN">&nbsp;crazy&nbsp;</span></font></div><font face="Times New Roman"><div style="text-align: left;">چون ما دیوونه ایم</div></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Hello, wherever you are,</font></span></div></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">هر جا که هستی سلام</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Are you dancing on the dance floor,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">داری توی زمین رقص میرقصی؟</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Or drinking by the bar?</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">یا توی بار نوشیدنی میخوری؟</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tonight we do it big,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">امشب ما میترکونیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And shine like stars,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و مثل ستاره ها میدرخشیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">We don't give a f</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">k,</span></font></font></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">به هیچی اهمیت نمیدیم</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">'Cause that's just who we are.</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Times New Roman" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><font face="Times New Roman"><span dir="rtl" lang="AR-SA">چون ما فقط همین جوری هستیم</span></font><span lang="EN" style="font-family: Tahoma;"><font face="Times New Roman">.</font></span></div></font><span lang="EN"><div style="text-align: left;"><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></div><font face="Times New Roman" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;">And we are, we are,</div></font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم ، ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We are, we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">The crazy kids, them crazy,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Them crazy kids.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">از اون دیوونه ها</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We are, we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم، ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">The crazy kids, we are the,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بچه های دیوونه ای هستیم</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">We are the crazy people.</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">ما ادم های دیوونه ای هستیم</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><o:p><font face="Times New Roman" color="#ffffff">&nbsp;</font></o:p></span></p><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">This is all we got,</font></span></p></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"></span></font><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">این تنها چیزیه که ما داریم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And then it's gone,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بعدش از بین میره</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">You call us the crazy ones.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman';">شما مارو دیوونه&nbsp;</span><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman';">صدا</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;میزین</span></font></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">But we gon' keep on, Dancin' till' the dawn</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">اما ما به رقصیدن تا طلوع خورشید ادامه میدیم</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></div><span lang="EN"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">'Cause you know,</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">چون تو میدونی</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">The party never ends,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">که جشن هیچ وقت تمومی نداره</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And tomorrow we,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما فردا میخوایم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Gonna do it again.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">دوباره انجامش بدیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We the ones that play hard,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">ما کسایی هستیم که سخت بازی میکنیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We live hard, we love hard,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">سخت زندگی میکنیم، سخت دل میبنیم</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">We light up the dark!</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">ما تاریکی رو روشن میکنیم</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Times New Roman"><span lang="EN">Hello, wherever you are</span></font><font face="Times New Roman"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></font></p><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span lang="EN"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">هر جا که هستی سلام</span></div><span lang="EN"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">Are you dancing on the dance floor,</span></div></span></p></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"></span></font><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><span lang="EN" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Times New Roman" color="#ffffff"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">داری توی زمین رقص میرقصی؟</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Or drinking by the bar?</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">یا توی بار نوشیدنی میخوری؟</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Tonight we do it big,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">امشب ما میترکونیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And shine like stars,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و مثل ستاره ها میدرخشیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">We don't give a f</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">*</font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN">k,</span></font></font></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">به هیچی اهمیت نمیدیم</font></span></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">'Cause that's just who we are.</span></div><span dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">چون ما فقط همین جوری هستیم</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And we are, we are,</font></span></div></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم ، ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We are, we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">The crazy kids, them crazy,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">Them crazy kids.</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">از اون دیوونه ها</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">And we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و ما هستیم</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">We are, we are, we are,</font></span></div></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">و ما هستیم، ما هستیم</font></span><span lang="EN"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN"><font face="Times New Roman">The crazy kids, we are the,</font></span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: medium; border: medium none; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</font></p><div style="border-bottom-color: windowtext; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; padding: 0in 0in 1pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="border: medium none; text-align: center; padding: 0in; margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: left;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="EN" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">We are the crazy people.</span></div></span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">ما ادم های دیوونه ای هستیم</span></div></span></font></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: left;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><br></font></span></div></div></div> text/html 2013-08-09T10:55:16+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ اهنگ Skyfall از Adele http://lyrics1994.mihanblog.com/post/13 <p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">This is the end</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">این پایانه …</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Hold your breath and count to ten</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">نفست رو نگه دار و تا ده بشمار</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Feel the earth move and then</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">گردش زمین رو احساس کن و اونوقت ..</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Hear my heart burst again</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">صدای قلبم رو دوباره میشنوی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">For this is the end</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">برای این پایان ..</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">I’ve drowned and dreamed this moment</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">من غرق&nbsp; و مبهوت این لحظه شدم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">So overdue, I owe them</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">و سر رسیدم . مدیون اونها شدم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Swept away, I’m stolen</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">از دستم در رفت .. من دزدیده شدم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall, when it crumbles</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Face it all together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">با همه اینا رو به رو میشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall, when it crumbles</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Face it all together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">با همه اینا رو به رو میشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">At skyfall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">زمان سقوط اسمون</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Skyfall is where we start</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اسمون همینجا ک ما&nbsp; دوست شدیم داره سقوط میکنه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">A thousand miles and poles apart</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">و هزاران مایل تیکه پاره میشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">When worlds collide, and days are dark</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">وقتی ک دنیا از هم میپاشه ، و روز ها تاریک میشن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">You may have my number, you can take my name</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">تو شاید شماره ی منو داشته باشی ، میتونی بگی ک من مال تو هستم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">But you’ll never have my heart</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اما هیچوقت نمیتونی صاحب قلبم بشی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall, when it crumbles</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Face it all together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">با همه اینا رو به رو میشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall, when it crumbles</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Face it all together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">با همه اینا رو به رو میشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">At skyfall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">زمان سقوط اسمون</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Where you go I go,</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">هر جا بری منم میرم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">What you see I see</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">هر چی رو تو ببینی منم میبینم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">I know I’ll never be me, without the security</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">میدونم ک هیچوقت&nbsp; بدون امنیت خودم نمیشم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Of your loving arms</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اگه دست های مهربونت</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Keeping me from harm</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">منو از بدی ها دور نگه میداره …</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Put your hand in my hand</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اونوقت دستت رو بذار توی دستام</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">And we’ll stand</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">و&nbsp; تا با هم بایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall, when it crumbles</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Face it all together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">با همه اینا رو به رو میشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall, when it crumbles</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Face it all together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">با همه اینا رو به رو میشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">At skyfall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">زمان سقوط اسمون</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">Let the sky fall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بذار اسمون سقوط کنه ..</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">We will stand tall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ما با هم می ایستیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">At skyfall</font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">زمان سقوط اسمون</font></p><p style="text-align: left;"><br></p> text/html 2013-08-02T04:24:48+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ Lyric Video Rock me bye One direction http://lyrics1994.mihanblog.com/post/12 <font size="5" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">این لیریک ویدئو وان دیه ! راک می ، خودم ساختم .. امید وارم خوشتون بیاد</font><div><a href="http://www.rodfile.com/ow4bzeflap9l" target="" title=""><font size="5" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;لینک دانلود</font></a></div> text/html 2013-07-30T02:58:32+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ heartbreaker - justin bieber http://lyrics1994.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: right;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">این آهنگ هنوز منتشر نشده اما من متن آهنگو پیدا کردم ! قربونت برم جاستین ! بیا پیش خودم ، اگه قلبتو شکوندم اسم منو بذار غلام !!</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">It’s a heart breaker, she’s a heartbreaker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Tell your friends that that girl is a heartbreaker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Don’t go near her. She’s a male undefined species</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;She hunts for him, just to get a whiff of his fame.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;I can’t take it. Tell’em she’s a heartbreaker.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">Oh, she’s telling me to get it.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;But, girl I don’t want it.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;I don’t want you no more.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;That’s why I’m saying</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;I can’t take it no more.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;All these paps</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;all these girls</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;knocking on my door</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">Heartbreaker,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;you didn’t get the best of me.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;I hope you’re happy now.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;You made me cry,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;but do you know the real reason why? girl</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">It’s a heart breaker, she’s a heartbreaker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Tell your friends that that girl is a heartbreaker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Don’t go near her. She’s a male undefined species</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;She hunts for him, just to get a whiff of his fame.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;I can’t take it. Tell’em she’s a heartbreaker.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;It’s a heart breaker, she’s a heartbreaker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Tell your friends that that girl is a heartbreaker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Don’t go near her. She’s a male undefined species</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;She hunts for him, just to get a whiff of his fame.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;I can’t take it. Tell’em she’s a heartbreaker.</font></div> text/html 2013-07-30T02:32:51+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ ترجمه آهنگ as long a you love me از justin bieber http://lyrics1994.mihanblog.com/post/10 <div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">as long as you love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا وقتی که عاشقمی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا وقتی که عاشقمی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا وقتی که عاشقمی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;I’m under pressure, seven billion people in the world trying to fit in</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;من زیر فشارم،۷ میلیارد نفر دارن سعی میکنن خودشونو تو دنیا جا کنن</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Keep it together, smile on your face even though your heart is frowning</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;حتی اگه قلبت اخم کرده لبخند رو تو صورت‌تون نگه دارین</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;But hey now, don’t know girl, we both know what to do</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;ولی الان،بهتره که ندونی ما هر دو میدونیم چی کار کنیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;But I will take my chances…</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;ولی من شانسمو امتحان میکنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">As long as you love me, we could be starving,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا وقتی دوسم داشته باشی ما میتونیم گرسنه باشیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;We could be homeless, we could be broke</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;میتونیم بیخانمان باشیم ، میتونیم شکسته باشیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you love me i’ll be your platinum,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">تا وقتی که دوستم داری من پلاتین (جواهر) تو خواهم بود</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;i’ll be your silver, i’ll be your gold</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا وقتی دوسم داری من میتونم واست به ارزشمندی پلاتین ، نقره یا طلا باشم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا وقتی که دوسم داری</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">تا وقتی که دوستم داری</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">I’ll be your soldier, fighting every second of the day for the change girl</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;من سر بازت خواهم بود،هر روز برای عشقم میجنگم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;I’ll be your Hova, you can be my Destiny’s Child on a stinger</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;من برای تو مثل jay Z خواهم بود.و تو هم میتونی مثل گروه Destiny’s Child برای من باشی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;So don’t stress, don’t cry, oh we don’t need no wings to fly</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;پس مضطرب نباش،گریه نکن،ما برای پرواز به بال احتیاج نداریم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Just take my hand</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;فقط دستمو بگیر….</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As you love me we could be starving,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">تا وقتی دوسم داشته باشی ما میتونیم گرسنه باشیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;We could be homeless, we could be broke</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;میتونیم بیخانمان باشیم ، میتونیم شکسته باشیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you love me i’ll be your platinum,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">تا وقتی که دوستم داری من پلاتین (جواهر) تو خواهم بود</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;i’ll be your silver, i’ll be your gold</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">من نقره تو خواهم بود، من طلای تو خواهم بود</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا زمانی که تو منو دوست داری</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">[Big Sean - Rap Verse] I don’t know if this make sense</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;نمی دونم خوب به نظر میرسه یا نه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;You’re my hallelujah</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تو جزو وقدسات منی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Give me a time and place, i’ll rendez-vous</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;به من جا و زمان بده،من مثل یه پدیده خواهم بود(اشاره به یک کشتی تاریخی)</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;I’ll fly it to ya, i’ll meet you there</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;من اونو(کشتی رو) بالا میبرم و تو رو هم اونجا میبینم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Girl you know I got you</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;میدونم مال منی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Us, trust, a couple things I can’t spell without you</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;ما،اعتماد، از جمله چیزای زیادی هستند که بی تو معنی ندارن</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Now we on top of the world</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;حالا ما در اوج دنیاییم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Cause that’s just how we do it</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;چون این روش ماست</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Used to tell me sky’s the limit</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;میگفتی آسمون ما رو محدود کرده</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Now the skies are point of view, view, view</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;حال آسمون فقط افق دیدمونه(از ما پایین تره)</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Now we stepping out like woah</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;حالا ما میریم بیرون انگار ووووووو</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Cameras point at you, ask me what’s best side</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;همه دوربینا سمت تو اشاره می کنن و میپرسن بهترین وجه چیه؟</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;I’ll stand back and point at you, you, you</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;منم عقب وامیستم و به تو اشاره میکنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;The one that I argue with,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;کسی که همیشه باهاش دعوا میکنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Feel like I need a new girl to be bothered with</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;انگار یه دختر جدید میخوام که آزارم بده(دخترا مگه آزار هم میدن؟!!!!)</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;But the grass ain’t always greener on the other side</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;ولی چمن همیشه اونظرف سبز تر نیست</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;It’s greener where the water is</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;جایی که آب باشه سبز تره</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;So I know, know, we got issues baby, true true true</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;و من میدونم که ما درست بحث میکنیم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;But I rather work on this with you</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;ولی ترجیح میدم رو این موضوع با تو کار کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;Then go ahead and start with someone new</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;بعد برمو با یکی دیگه شروع کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">As you love me we could be starving</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;We could be homeless, we could be broke</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you love me i’ll be your platinum,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;i’ll be your silver, i’ll be your gold</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;تا زمانی که تو منو دوست داری</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">&nbsp;As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me</font></div></div> text/html 2013-07-28T12:24:30+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ just like them http://lyrics1994.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: left;"><font size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: left;"><strong style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;"><font size="2">&nbsp;</font></strong></div><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">I know it’s hard but</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">میدونم که سخته اما</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">let’s go</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">بیا ادامه بدیم</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">There’s something different in your eyes baby</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">عزیزم در چشم های تو چیز متفاوتی وجود داره</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">you can’t seem to look into mine lady</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">،خانم تو به نظر نمی تونی به من نگاه کنی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">tell me what is on your mind baby</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">به من بگو چی تو ذهنته عزیزم</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">or I’m gonna assume that something’s wrong</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">یا من شک میکنم که یک چیزی اشتباه است</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">I thought that you were different from the moment that we kissed</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">’cause all those other women couldn’t get it let’s..</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">and I’m not barely trippin I just can’t do this again</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">please don’t tell me you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">please don’t tell me you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">I know that it’s hard to trust of</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">میدونم که سخته اعتماد کردن</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">but you need the trust that my love</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">ولی تو احتیاج داری به اعتماد عشق من</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">whether I need you in the dust</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">همانطوری که من به تو احتیاج دارم در گرد و غبار وتاریکی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">I thought that you were different from the moment that we kissed</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">’cause all those other women couldn’t get it let’s..</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">and I’m not barely trippin I just can’t do this again</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">please don’t tell me you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">please don’t tell me you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">Baby you ain’t get this love on track</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">عزیزم تو بدست نمیاری این عشق رو در راه</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">will you run away gotta wait on after love back</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">آیا تو فرار میکنی و بعد صبر میکنی بعد از برگشتن عشق</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">you know that I love you girl so tell me what you’re waiting for</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">تو میدونی که من تورو دوست دارم دختر پس بگو که منتظر چی هستی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">you gotta know know know know</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">تو باید بدونی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">I thought that you were different from the moment that we kissed</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">’cause all those other women couldn’t get it let’s..</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">and I’m not barely trippin I just can’t do this again</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم</font></span></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">please don’t tell me you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">please don’t tell me you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font size="2">you’re just like them</font></b></p><div style="font-family: 'times new roman', times, serif;"></div><p style="text-align: left; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">تو هم مثل اونایی</font></span></p></div> text/html 2013-07-28T12:22:57+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ She don’t like the lights http://lyrics1994.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><br></font></div><div><p style="text-align: left;"><strong><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">&nbsp;<br></font></strong></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the flash, wanna keep us in the dark</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور فلش خوشش نمیاد ، میخواد مارو تو تاریکی نگه داره</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the fame, baby when we’re miles apart</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از شهرت خوشش نمیاد ، عزیز وقتی که ما مایل ها فاصله داریم</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">And she getting to the point where it’s too much for</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">و اون داره به جایی که اشاره شده میرسه ، این خیلیه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">And she wanna throw us all away, it’s too much for</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">و اون میخواد هممونو پرت کنه به جای دور ، اینم خیلیه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She can’t hide away cause the world knows who we are</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون نمیتونه مخفی شه ، اخه دنیا میدونی که ما کی هستیم</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون خوشش نمیاااااااد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون خوشش نمیاااااااد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Don’t wanna share no one else, want me for herself</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">نیمخوام با هیچ کسی دیگه ای شریک شه ، منو برای خوش میخواد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Don’t want no love in front of the camera</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">هیج عشق و علاقه ای رو جلوی دوربین ها نمیخواد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون خوشش نمیاااااااد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اوه از نور ها خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She’s giving ultimatums, she don’t like this live</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون همه فکراش&nbsp; رو کرده ، اون از این زندگی خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She said if I loved her, i’d give it up won’t think twice</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اوگفته ک اگه عاشقش باشی ، اون تسلیم میشه و دوبار به این فکر نمیکنه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">I can’t do that</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">نمیتونم همچین کاری کنم</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">And she getting to the point where it’s too much for</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">و اون داره به جایی که اشاره شده میرسه ، این خیلیه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Wanna throw it all away, cause it’s too much for</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">میخواد همش رو پخش و پلا کنه ، چون این خیلیه براش</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t wanna live this life, damn, it’s my life too</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون نمیخواد تو این دنیا زندگی کنه ، لعنتی این زندگی منم هست خوب</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون خوشش نمیاااااااد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون خوشش نمیاااااااد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Don’t wanna share no one else, want me to herself</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">نمیخواد که با بقیه شریک شه ، جون منو برای خودش میخواد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Don’t want nolove in front of the camera</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">هیج عشقی رو هم جلوی دوربین ها نمیخواد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">اون خوشش نمیاااااااد</font></span></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Why can I choose between the two</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">چرا باید من بین دوتا یکی رو انتخواب کنم</font></span></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">&nbsp;</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">One of the nights i’ll run right now</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">یکی از شب ها من کلی راه رو دوویدم</font></span></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">&nbsp;</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">I wish she could see, how good this can be</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">تا بتونم تورو ببینم ، چقدر میتونه این خوب باشه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">I hope she waits a little bit longer</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">امیدوار بودم که اون یه کوچولو بیشتر منتظرم بمونه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Cause I don’t wanna live life, without her by my side</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">جون من زنده بودن و زندگی رو بدون بودن کنار اون نمیخوام</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">Cause she gets the light that is in me</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">چون اون نوری رو درون من هست رو بدست اورده</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">But she don’t know, she don’t know</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اما اون نمیدونه ، نمیدونههههه</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">she don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون خوشش نمیاااااااد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t like the lights</font></b></p><div></div><p style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153);">اون از نور خوشش نمیاد</span><b>&nbsp;</b></font></p><div></div><p style="text-align: left;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">She don’t, she don’t, she don’t</font></b></p><div></div><p style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="line-height: 24px; color: rgb(0, 0, 153);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2">اون خوشش نمیاااااااد</font></span></p></div> text/html 2013-07-28T12:20:23+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ Home this christmas http://lyrics1994.mihanblog.com/post/7 <p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Looking out the window</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">به بیرون پنچره نگاه کن</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Waiting for your headlights To pull up in the driveway</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">منتظر علامت چراغ&nbsp; بالای گاراژ باش</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">It’s really coming down tonight</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">امشب واقعا این اتفاق می افته</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">You’re scared that I won’t make it through the storm</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تو واقعا از این جریان میترسی من نمیخوام یه طوفان بسازم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">You should be here with me, safe and warm</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تو باید زیر رخت منتظرم باشی … اونجا امن و گرم هست</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">I’ll be waiting under the mistletoe</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">چون من زیر درخت ” میسلوتو ” منتظرتم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">While you’re travelling here through the winter snow</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که تو به اینجا سفر کنی و توی برف های زمستون باشی</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Baby think of me if it helps to get you warm.</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">عزیزم بهم فکر کن اگه این میتونه گرمت کنه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">When the only gift that I really need</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">وقتی که تو تنها هدیه هستی که من نیاز دارم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Is to have your arms right around me</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">اون چیزی که نیاز دارم دستاتی تو هست هست که منو بغل میکنه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Baby think of me if it helps to get you home</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">عزیزم بهم فکر کن ایگه کمکت میکنه تا&nbsp; به خونه برگردی</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Home this christmas</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">خونه ی این کرذیسمس</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Pacing down the hallway</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">توی تعطیلات قدم میزنم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Trying to fight the urge to call</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">سعی مکینم جواب دعوت هامو ندم ..</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">I could almost hear a pindrop</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">من تقریبا میتونم صدای “پیندراپ ” رو بشنوم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Cept for the clock on the wall</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">منتظره صدای زنگ ساعت روی دیوار باش</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">You’re scared that I won’t make it through the storm</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تو واقعا از این جریان میترسی من نمیخوام یه طوفان بسازم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">You should be here with me, safe and warm</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تو باید زیر رخت منتظرم باشی … اونجا امن و گرم هست</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">I’ll be waiting under the mistletoe</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">چون من زیر درخت ” میسلوتو ” منتظرتم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">While you’re travelling here through the winter snow</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که تو به اینجا سفر کنی و توی برف های زمستون باشی</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Baby think of me if it helps to get you warm.</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">عزیزم بهم فکر کن اگه این میتونه گرمت کنه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">When the only gift that I really need</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">وقتی که تو تنها هدیه هستی که من نیاز دارم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Is to have your arms right around me</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">اون چیزی که نیاز دارم دستاتی تو هست هست که منو بغل میکنه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Baby think of me if it helps to get you home</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">عزیزم بهم فکر کن ایگه کمکت میکنه تا&nbsp; به خونه برگردی</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">I’m praying that you make it home tonight</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">من دعا میکنم که تو بتونی بری خونت</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">So we can lay down by the fireside</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">پس ما میتونیم جلوی شومینه بشینیم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">You and i</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تو و من</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Till christmas morning</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تا اینکه صبح کریسمس فرا برسه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">There’s nothing else that I want this year</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">دیگه چیز دیگه ای نمونده که من تو این سال بخوام</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">More than just to have you here</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">چیزای بیشتر فقط تویی عزیزم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">I’ll be waiting</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">من منتظرم میمونم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">While you’re travelling here through the winter snow</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که تو به اینجا سفر کنی و توی برف های زمستون باشی</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Baby think of me if it helps to get you warm.</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">عزیزم بهم فکر کن اگه این میتونه گرمت کنه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">When the only gift that I really need</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">وقتی که تو تنها هدیه هستی که من نیاز دارم</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Is to have your arms right around me</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">اون چیزی که نیاز دارم دستاتی تو هست هست که منو بغل میکنه</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Baby think of me if it helps to get you home</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">عزیزم بهم فکر کن ایگه کمکت میکنه تا&nbsp; به خونه برگردی</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Home this christmas</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">خونه ی این کریسمس</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Looking out the window</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">به بیرون پنچره نگاه کن</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Waiting for your headlights To pull up in the driveway</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">منتظر علامت چراغ&nbsp; بالای گاراژ باش</font></span></p><p style="text-align: left;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">It’s really coming down tonight</font></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">امشب واقعا این اتفاق می افته</font></span></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: left;"><br></p> text/html 2013-07-28T12:17:50+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ Rolling in the deep http://lyrics1994.mihanblog.com/post/6 <p style="text-align: left;"><font face="impact"><br></font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">There’s a fire starting in my heart</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تو قلبم یه اتیش شروع به شعله ور شدن می کنه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">به اوج تب میرسم….داره منو از تاریکی خارج می کنه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Finally I can see you crystal clear</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">در نهایت تو رو واضح می بینم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Go head and sell me out and I’ll lay your shit bare</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">شروع کن منو بفروش و من دست تو رو میکنم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">See how I leave with every piece of you</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">ببین چطور ذره ذره ی وجودتو ترک می کنم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Don’t underestimate the things that I will do</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">کارایی که می خوام بکنم رو دست کم نگیر</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">There’s a fire starting in my heart</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">یه اتیش تو قلبم می سوزه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Reaching a fever pitch</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">منو به اوج تب میرسونه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">And its bring me out the dark</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">و منو از تاریکی خارج می کنه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">The scars of your love remind me of us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">They keep me thinking that we almost had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه ی عشق رو داشتیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">The scars of your love they leave me breathless</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">زخمهای عشقت منو از نفس میندازن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">I can’t help feeling</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">We could have had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">ما باید عاشق می موندیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Rolling in the deep</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">دارم به اعماق می رم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">You had my heart and soul</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تو قلب و روح منو داشتی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">And you played it</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">و تو به بازیش گرفتی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">To the beat</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تا به من غلبه کنی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Baby I have no story to be told</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">عزیزم زندگی من هیچ داستانی نداره که گفته بشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">But I’ve heard one of you</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">اما من یه داستان از تو شنیدم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">And I’m gonna make your head burn</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">و من کاری می کنم که بسوزی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Think of me in the depths of your despair</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">وقتی که در اعماق حسرت و ناامیدی به من فکر می کنی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Making a home down there</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">و وقتی داری تو حسرتهات آشیانه میسازی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">It Reminds you of the home we shared</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">یاد خونه ای میفتی که با هم توش زندگی می کردیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">The scars of your love remind me of us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">They keep me thinking that we almost had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه ی عشق رو داشتیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">The scars of your love they leave me breathless</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">زخمهای عشقت منو از نفس میندازن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">I can’t help feeling</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">We could have had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">ما باید عاشق می موندیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Rolling in the deep</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">دارم به اعماق می رم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">You had my heart and soul</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تو قلب و روح منو داشتی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">And you played it</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">و تو به بازیش گرفتی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">To the beat</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تا به من غلبه کنی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Throw your soul through every open door</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">روحتو به سمت هر در بازی که می بینی پرتاب کن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Count your blessings to find what you look for</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">نعمت هایی که داری رو بشمر تا بفهمی دنبال چی هستی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Turned my sorrow into treasured gold</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">غم هامو به یه طلای گرانبها تبدیل کردم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">You pay me back in kind and reap just what you sow</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تو داری تقاص پس میدی و هر چیزی که کاشتی رو الان برداشت می کنی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">We could have had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">ما باید عاشق می موندیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">We could have had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">ما باید عاشق می موندیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">It all, it all it all,</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">We could have had it all</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">ما باید عاشق می موندیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">Rolling in the deep</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">به اعماق می غلتم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">You had my heart and soul</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تو قلب و روح منو داشتی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">And you played it</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">و تو به بازیش گرفتی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">To the beat</font></p><p style="text-align: left;"><font size="2" face="impact">تا&nbsp; منو شکست بدی</font></p> text/html 2013-07-28T06:12:20+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ They Don’t Know About Us http://lyrics1994.mihanblog.com/post/5 <p style="text-align: left;"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">People say we shouldn’t be together</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">مردم میگن که ما نباید باهم باشیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">We’re too young to know about forever</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">خیلی جوونیم که بدونیم تو آینده چی میشه (این خط مفهومی ترجمه شده)</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">But I say they don’t know what they talk talk talkin’ about</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">ولی من میگم که اونا نمیدونن که دارن درباره ی چی حرف حرف حرف میزنن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Cause this love is only getting stronger</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">چون این عشق فقط داره قوی تر میشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">So I don’t wanna wait any longer</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">پس من نمیخوام بیشتر از این صبرکنم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">I just wanna tell the world that you’re mine girlll</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">من فقط میخوام که به دنیا بگم که تو مال منی دختر</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the things we do</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the I love you’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">But I bet you if they only knew</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They will just be jealous of us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا فقط به ما حسودی میکردن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the up all night’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know I’ve waited all my life</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Just to find a love that feels this right</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Baby they don’t know about</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">عزیزم اونا نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Just one touch and I was a believer</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">یک لمس و من یه معتقد بودم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Every day it gets a little sweeter</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">هرروز یه ذره شیرین تر میشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">It’s getting better</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">داره بهتر میشه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Keeps getting better all the time girl</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">همین طور داره بهتر میشه همیشه دختر</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the things we do</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the I love you’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">But I bet you if they only knew</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They will just be jealous of us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا فقط به ما حسودی میکردن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the up all night’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know I’ve waited all my life</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Just to find a love that feels this right</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Baby they don’t know about</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">عزیزم اونا نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know how special you are</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن که تو چقدر خاصی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know what you’ve done to my heart</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن که تو با قلبم چیکار کردی</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They can say anything they want</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا میتونن هرچی که میخوان بگن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Cause they don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">چون اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know what we do best</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن بهترین کاری که من و تو میکنیم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">That’s between me and you our little secret</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونه که بین من و تو راز های کوچیکمونه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">But I wanna tell em</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">ولی میخوام بهشون بگم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">I wanna tell the world that you’re mine girl</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">میخوام به دنیا بگم که تو مال منی دختر</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the things we do</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the I love you’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">But I bet you if they only knew</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They will just be jealous of us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا فقط به ما حسودی میکردن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the up all night’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know I’ve waited all my life</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Just to find a love that feels this right</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Baby they don’t know about</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">عزیزم اونا نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the things we do</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the I love you’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">But I bet you if they only knew</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They will just be jealous of us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا فقط به ما حسودی میکردن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about the up all night’s</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know I’ve waited all my life</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Just to find a love that feels this right</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">Baby they don’t know about</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">عزیزم اونا نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">They don’t know about us</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4">اونا درباره ی ما نمیدونن</font></p> text/html 2013-07-28T06:08:50+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ Rihanna ft Mikky Ekko http://lyrics1994.mihanblog.com/post/4 <div class="block-c-c-m" style="width: 552px; text-align: -webkit-center;"><p style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">All along it was a fever</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همه چی سرتاسر تب بود</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">A cold sweat hot-headed believer</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یه عرق سرد یه معتقد تب دار</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">I threw my hands in the air and said show me something</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من دستام رو توی هوا پرتاب کردم و گفتم یه چیزی بهم نشون بده</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">He said, if you dare come a little closer</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اون گفت اگه جرات داری یه کم نزدیکتر بیا</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Round and around and around and around we go</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دور تا دور تا دور تا دور ما پیش میریم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Ohhh now tell me now tell me now tell me now you know</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حالا بهم بگو حالا بهم بگو حالا بهم بگو که حالا میدونی</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Not really sure how to feel about it</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">واقعا مطمئن نیستم که چه حسی راجع بهش داشتم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Something in the way you move</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یه چیزی تو روش حرکتت وجود داره</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Makes me feel like I can’t live without you</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که باعث میشه احساس کنم که نگار نمیتونم بدون تو زندگی کنم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">And it takes me all the way</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و کل راه منو مجذوب خودش میکنه</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">I want you to stay</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ازت میخوام که بمونی</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">It’s not much of a life you’re living</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زندگی تو خیلی هیجان انگیز نیست</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">It’s not just something you take, it’s given</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این چیزی نیست که تو بدست اوردی،بهت داده شده</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Round and around and around and around we go</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دور تا دور تا دور تا دور ما پیش میریم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Ohhh now tell me now tell me now tell me now you know</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حالا بهم بگو حالا بهم بگو حالا بهم بگو که حالا میدونی</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Not really sure how to feel about it</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">واقعا مطمئن نیستم که چه حسی راجع بهش داشتم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Something in the way you move</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یه چیزی تو روش حرکتت وجود داره</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Makes me feel like I can’t live without you</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که باعث میشه احساس کنم که نگار نمیتونم بدون تو زندگی کنم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">And it takes me all the way</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و کل راه منو مجذوب خودش میکنه</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">I want you to stay</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ازت میخوام که بمونی</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Ohhh the reason I hold on</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دلیلی که باعث شده من ادامه بدم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Ohhh cause I need this hole gone</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینکه احتیاج دارم که این شکاف از بین بره</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Funny you’re the broken one but I’m the only one who needed saving</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جالبه که انگار تو اون ادم شکست خورده ای،ولی من تنها کسی هستم که باید نجات داده بشه</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">‘Cause when you never see the light it’s hard to know which one of us is caving</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چون وقتی که تو هیچ نوری نبینی سخته که بفهمی کدوم یک از ما داره کنکاش میکنه</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Not really sure how to feel about it</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">واقعا مطمئن نیستم که چه حسی راجع بهش داشتم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Something in the way you move</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یه چیزی تو روش حرکتت وجود داره</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Makes me feel like I can’t live without you</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که باعث میشه احساس کنم که نگار نمیتونم بدون تو زندگی کنم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">And it takes me all the way</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و کل راه منو مجذوب خودش میکنه</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">I want you to stay</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ازت میخوام که بمونی</font></span></p><p></p><div class="clear" style="clear: both;"></div></div><div id="vcomment" style="text-align: -webkit-center;"></div><span style="text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div></span> text/html 2013-07-25T05:24:36+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ love you like a love song http://lyrics1994.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">It's been said and done</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">گفته میشه که&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Every beautiful thought's been already sung,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">هر ایده ی زیبایی قبلا خونده شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I guess right now, here's another one.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و من فکر میکنم یکی دیگش درست همین جاست&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">So your melody will play on and on with the best of all&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">پس ملودی تو به بهترین شکل نواخته میشه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">You are beautiful like a dream come alive, incredible.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">تو زیبایی مثل یه رویای زنده.غیر قابل باوری (شگفت انگیزی)</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">A centre full of miracle, lyrical.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">با یک قلب مملو از معجزه و ترانه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">You saved my life again</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">تو دوباره منو نجات دادی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I want you to know, baby.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و من ازت میخوام که بدونی عزیزم&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Constantly, boy, you played through my mind like a symphony</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">پسر تو مدام مثل یه سمفونی تو ذهنم آهنگ مینوازی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">There's no way to describe what you do to me.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">هیچ راهی نیست که بشه کاری که تو با من میکنی رو توصیف کرد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">You just do to me, what you do.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">تو فقط کاری که همیشه با من میکنی رو انجام بده&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And it feels like I've been rescued</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">ومن اینجوری احساس میکنم نجات پیدا کردم&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I've been set free</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من رها شدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I am hypnotized by your destiny</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من بوسیله ی سرنوشت تو هیپنوتیزم شدم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">You are magical, lyrical, beautiful, you are</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">تو جادویی هستی .آهنگینی.زیبایی.تو اینجوریی&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I want you to know, baby.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و من ازت میخوام که بدونی عزیزم&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من تو رو مثل یه &nbsp;ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">No one compares, you stand alone</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">هیچ کس این موضوع رو درک &nbsp;نیمکنه که تو تنها کسی هستی که&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">To every record I own</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">تو آهنگهای من میاد.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Music to my heart, that's what you are</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">برای قلب من موسیقی هستی.تو برای من اینجوری هستی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">A song that goes on and on</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">آهنگی که نواخته میشه و ادامه داره</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I, I love you like a love song baby&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">من من &nbsp;تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه &nbsp;دوس دارم عزیزم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">I love you like a love song&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم</font></div><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2013-07-25T05:23:29+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ Irresistible http://lyrics1994.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">(Harry]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Don’t Try to make me stay</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">سعی نکن منو مجبور کنی بمونم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Or ask if I’m okay</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">یا بپرسی که آیا حالم خوبه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I don’t have the answer</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">من جوابی ندارم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Don’t Make me stay the night</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">مجبورم نکن که شب رو بمونم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Or ask if I’m alright</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">یا بپرسی که آیا روبه راهم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I don’t have the answer</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">من جوابی ندارم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Liam]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Heartache doesn’t last forever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">اندوه و غم تا همیشه نمیمونه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I’ll say I’m fine</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">من میگم که حالم خوبه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Midnight ain’t no time for laughing</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">نیمه شب وقت خندیدن نیست</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">When you say goodbye</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">وقتی که تو خداحافظی میکنی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Zayn]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">It makes your lips So kissable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">این لبهاتو خیلی بوسیدنی میکنه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your kiss Unmissable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و بوسه ات رو غیرقابل از دست دادن میکنه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Your fingertips So touchable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">نوک انگشتهات خیلی قابل لمس</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your eyes Irresistible</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و چشمات رو غیر قابل مقامت میکنه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Niall]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I've tried to ask myself</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">من سعی کردم که از خودم بپرسم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Should I see someone else?</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">آیا باید با کسی دیگه دوست باشم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I wish I knew the answer</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">کاش جواب رو میدونستم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Harry]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">But I know</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">ولی میدونم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">If I go now</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">اگه الان برم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">If I leave</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">اگه برم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Then I’m on my own tonight</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">بعدش دیگه خودمم و خودم امشب</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I’ll never know the answer</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">من جوابو هیچ وقت نخواهم دونست</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Liam]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Midnight doesn’t last forever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">نیمه شب تا همیشه نمیمونه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Dark turns to light</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">تاریکی به روشنایی تبدیل میشه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Heartache flips my world around I’m falling</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">غم و اندوه باعث میشه دنیام با تلنگری دور خودش بچرخه،من دارم میافتم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Down, down, down that’s why</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">پایین،پایین،پایین. بخاطر همینه که</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Zayn]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">I find your lips So kissable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">به نظر من لبهات خیلی بوسیدنی هستن</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your kiss Unmissable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و بوسه ات غیرقابل از دست دادنه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Your fingertips So touchable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">نوک انگشتهات خیلی قابل لمس</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your eyes Irresistible</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و چشمات غیر قابل مقامته</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[All]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Irresistible (Irresistible) x4</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">غیر قابل مقامت</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[Harry]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">It’s in your lips</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">توی لباته</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And in your kiss</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و توی بوسه ات</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">It’s in your touch</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">توی لمساته</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your fingertips</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و نوک انگشتات</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And it’s in all the things and other things</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و توی همه چیزها و چیزهای دیگره</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">That make you who you are</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">که تو رو کسی که هستی میکنن</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your eyes</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و چشمات</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Irresistible</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">غیر قابل مقاومت</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">[All]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">It makes your lips So kissable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">این لبهاتو خیلی بوسیدنی میکنه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your kiss Unmissable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و بوسه ات رو غیرقابل از دست دادن میکنه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Your fingertips So touchable</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">نوک انگشتهات خیلی قابل لمس</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">And your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و چشمات،چشمات،چشمات،چشمات،چشمات،چشمات رو</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Irresistible</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">غیر قابل مقاومت</font></div> text/html 2013-07-25T05:20:14+01:00 lyrics1994.mihanblog.com ~Parisa~ ~Styles~ best song ever http://lyrics1994.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">harry]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Maybe it's the way she walked,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">شاید طرز راه رفتنش بود</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">straight into my heart and stole it</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">مستقیم رفت توی قلبم و دزدیش</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Through the doors and past the guards,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">از بین درها اومد &nbsp;و از نگهبانها رد شد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">just like she already own it</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">انگار که از قبل صاحبش بود</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Zayn]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I said can you give it back to me,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">گفتم میشه بهم پسش بدی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">she said never in your wildest dreams</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[All]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">And we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">We knew every line now I can't remember</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">How it goes but I know that I won't forget her</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Cause we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it went oh, oh, oh</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم میخوند اوه اوه اوه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it went yeah, yeah, yeah</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم میخوند آره آره آره</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it goes...</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم خونده میشه..</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Liam]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Said her name was georgia rose,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">گفت اسمش جورجیا روزه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">and her daddy was a dentist</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و باباش دندون پزشکه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Harry]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Said I had a dirty mouth</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">گفت من بد حرف میزنم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">but she kissed me like she meant it</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ولی یه جوری منو بوسید انگار قصد خاصی داشت</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Niall]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I said can I take you home with me,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">گفتم میتونم با خودمم ببرمت خونه؟</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">she said never in your wildest dreams</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[All]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">And we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">We knew every line now I can't remember</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">How it goes but I know that I won't forget her</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Cause we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it went oh, oh, oh</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم میخوند اوه اوه اوه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it went yeah, yeah, yeah</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم میخوند آره آره آره</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it goes...</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم خونده میشه..</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Louis]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">You know, I know, you know I'll remember you,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">And I know, you know, I know you'll remember me,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و میدونم که میدونی که میدونم منو به یاد خواهی آورد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Zayn]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">And you know, I know, you know I'll remember you,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">And I know, you know, I hope you'll remember how we danced,</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و میدونم که میدونی که امیدوارم به یاد بیاری چطور رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">how we danced</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چطور رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[ALL]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">And we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">We knew every line now I can't remember</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">How it goes but I know that I won't forget her</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Cause we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">We danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">We knew every line now I can't remember</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">How it goes but I know that I won't forget her</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Cause we danced all night to the best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it went oh, oh, oh</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم میخوند اوه اوه اوه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it went yeah, yeah, yeah</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم میخوند آره آره آره</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">I think it goes...</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فکر کنم خونده میشه..</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">[Zayn]</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Best song ever</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">بهترین آهنگ دنیا</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">it was the best song ever x3</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">بهترین آهنگ دنیا بود</font></div>