تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics - just like them
متن و ترجمه Lyrics


 

I know it’s hard but

میدونم که سخته اما 

let’s go

بیا ادامه بدیم 

There’s something different in your eyes baby

عزیزم در چشم های تو چیز متفاوتی وجود داره 

you can’t seem to look into mine lady

،خانم تو به نظر نمی تونی به من نگاه کنی 

tell me what is on your mind baby

به من بگو چی تو ذهنته عزیزم 

or I’m gonna assume that something’s wrong

یا من شک میکنم که یک چیزی اشتباه است 

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی 

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن 

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

you’re just like them

تو هم مثل اونایی 

I know that it’s hard to trust of

میدونم که سخته اعتماد کردن 

but you need the trust that my love

ولی تو احتیاج داری به اعتماد عشق من 

whether I need you in the dust

همانطوری که من به تو احتیاج دارم در گرد و غبار وتاریکی 

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی 

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن 

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

you’re just like them

تو هم مثل اونایی 

Baby you ain’t get this love on track

عزیزم تو بدست نمیاری این عشق رو در راه 

will you run away gotta wait on after love back

آیا تو فرار میکنی و بعد صبر میکنی بعد از برگشتن عشق 

you know that I love you girl so tell me what you’re waiting for

تو میدونی که من تورو دوست دارم دختر پس بگو که منتظر چی هستی 

you gotta know know know know

تو باید بدونی 

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی 

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن 

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

you’re just like them

تو هم مثل اونایی[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین