تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics - love you like a love song
متن و ترجمه Lyrics

 

It's been said and done

گفته میشه که 

Every beautiful thought's been already sung,

هر ایده ی زیبایی قبلا خونده شده 

And I guess right now, here's another one.

و من فکر میکنم یکی دیگش درست همین جاست 

So your melody will play on and on with the best of all 

پس ملودی تو به بهترین شکل نواخته میشه

You are beautiful like a dream come alive, incredible.

تو زیبایی مثل یه رویای زنده.غیر قابل باوری (شگفت انگیزی)

A centre full of miracle, lyrical.

با یک قلب مملو از معجزه و ترانه

You saved my life again

تو دوباره منو نجات دادی

And I want you to know, baby.

و من ازت میخوام که بدونی عزیزم 

I, I love you like a love song baby 

من من تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

Constantly, boy, you played through my mind like a symphony

پسر تو مدام مثل یه سمفونی تو ذهنم آهنگ مینوازی

There's no way to describe what you do to me.

هیچ راهی نیست که بشه کاری که تو با من میکنی رو توصیف کرد

You just do to me, what you do.

تو فقط کاری که همیشه با من میکنی رو انجام بده 

And it feels like I've been rescued

ومن اینجوری احساس میکنم نجات پیدا کردم 

I've been set free

من رها شدم 

I am hypnotized by your destiny

من بوسیله ی سرنوشت تو هیپنوتیزم شدم

You are magical, lyrical, beautiful, you are

تو جادویی هستی .آهنگینی.زیبایی.تو اینجوریی 

And I want you to know, baby.

و من ازت میخوام که بدونی عزیزم 

I, I love you like a love song baby 

من من تو رو مثل یه  ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

No one compares, you stand alone

هیچ کس این موضوع رو درک  نیمکنه که تو تنها کسی هستی که 

To every record I own

تو آهنگهای من میاد.

Music to my heart, that's what you are

برای قلب من موسیقی هستی.تو برای من اینجوری هستی

A song that goes on and on

آهنگی که نواخته میشه و ادامه داره

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I love you like a love song 

تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین