تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics - Irresistible
متن و ترجمه Lyrics

(Harry]

Don’t Try to make me stay

سعی نکن منو مجبور کنی بمونم

Or ask if I’m okay

یا بپرسی که آیا حالم خوبه

I don’t have the answer

من جوابی ندارم

Don’t Make me stay the night

مجبورم نکن که شب رو بمونم

Or ask if I’m alright

یا بپرسی که آیا روبه راهم

I don’t have the answer

من جوابی ندارم[Liam]

Heartache doesn’t last forever

اندوه و غم تا همیشه نمیمونه

I’ll say I’m fine

من میگم که حالم خوبه

Midnight ain’t no time for laughing

نیمه شب وقت خندیدن نیست

When you say goodbye

وقتی که تو خداحافظی میکنی[Zayn]

It makes your lips So kissable

این لبهاتو خیلی بوسیدنی میکنه

And your kiss Unmissable

و بوسه ات رو غیرقابل از دست دادن میکنه

Your fingertips So touchable

نوک انگشتهات خیلی قابل لمس

And your eyes Irresistible

و چشمات رو غیر قابل مقامت میکنه[Niall]

I've tried to ask myself

من سعی کردم که از خودم بپرسم

Should I see someone else?

آیا باید با کسی دیگه دوست باشم

I wish I knew the answer

کاش جواب رو میدونستم[Harry]

But I know

ولی میدونم

If I go now

اگه الان برم

If I leave

اگه برم

Then I’m on my own tonight

بعدش دیگه خودمم و خودم امشب

I’ll never know the answer

من جوابو هیچ وقت نخواهم دونست[Liam]

Midnight doesn’t last forever

نیمه شب تا همیشه نمیمونه

Dark turns to light

تاریکی به روشنایی تبدیل میشه

Heartache flips my world around I’m falling

غم و اندوه باعث میشه دنیام با تلنگری دور خودش بچرخه،من دارم میافتم

Down, down, down that’s why

پایین،پایین،پایین. بخاطر همینه که[Zayn]


I find your lips So kissable

به نظر من لبهات خیلی بوسیدنی هستن

And your kiss Unmissable

و بوسه ات غیرقابل از دست دادنه

Your fingertips So touchable

نوک انگشتهات خیلی قابل لمس

And your eyes Irresistible

و چشمات غیر قابل مقامته[All]

Irresistible (Irresistible) x4

غیر قابل مقامت[Harry]

It’s in your lips

توی لباته

And in your kiss

و توی بوسه ات

It’s in your touch

توی لمساته

And your fingertips

و نوک انگشتات

And it’s in all the things and other things

و توی همه چیزها و چیزهای دیگره

That make you who you are

که تو رو کسی که هستی میکنن

And your eyes

و چشمات

Irresistible

غیر قابل مقاومت[All]


It makes your lips So kissable

این لبهاتو خیلی بوسیدنی میکنه

And your kiss Unmissable

و بوسه ات رو غیرقابل از دست دادن میکنه

Your fingertips So touchable

نوک انگشتهات خیلی قابل لمس


And your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes

و چشمات،چشمات،چشمات،چشمات،چشمات،چشمات رو

Irresistible

غیر قابل مقاومت


[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین