تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics - best song ever
متن و ترجمه Lyrics

harry]
Maybe it's the way she walked,
شاید طرز راه رفتنش بود
straight into my heart and stole it
مستقیم رفت توی قلبم و دزدیش
Through the doors and past the guards,
از بین درها اومد  و از نگهبانها رد شد
just like she already own it
انگار که از قبل صاحبش بود

[Zayn]
I said can you give it back to me,
گفتم میشه بهم پسش بدی
she said never in your wildest dreams
گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات

[All]
And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes...
فکر کنم خونده میشه..

[Liam]
Said her name was georgia rose,
گفت اسمش جورجیا روزه
and her daddy was a dentist
و باباش دندون پزشکه

[Harry]
Said I had a dirty mouth
گفت من بد حرف میزنم
but she kissed me like she meant it
ولی یه جوری منو بوسید انگار قصد خاصی داشت

[Niall]
I said can I take you home with me,
گفتم میتونم با خودمم ببرمت خونه؟
she said never in your wildest dreams
گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات

[All]
And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes...
فکر کنم خونده میشه..

[Louis]
You know, I know, you know I'll remember you,
میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت
And I know, you know, I know you'll remember me,
و میدونم که میدونی که میدونم منو به یاد خواهی آورد

[Zayn]
And you know, I know, you know I'll remember you,
و میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت
And I know, you know, I hope you'll remember how we danced,
و میدونم که میدونی که امیدوارم به یاد بیاری چطور رقصیدیم
how we danced
چطور رقصیدیم

[ALL]
And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

We danced all night to the best song ever
ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes...
فکر کنم خونده میشه..

[Zayn]
Best song ever
بهترین آهنگ دنیا
it was the best song ever x3
بهترین آهنگ دنیا بود


[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 01:20 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین